0
Mėgiamiausi

Privatumo politika

Įžanga

Šioje Privatumo politikoje galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės internetinėje parduotuvėje Beautyway.lt ir pateikiate savo duomenis, ką su šia informacija darome, kiek laiko ją saugome ir kam perduodame. Taip pat čia rasite svarbios informacijos apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB "Tobulas pasirinkimas", juridinio asmens kodas 306109778, M. Mažvydo g. 2, Vilnius, LT-06277, tel. +370 60109084, el. paštas info@beautyway.lt

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Savo asmens duomenis pateikiate paskyros elektroninėje parduotuvėje registracijos, prekių užsakymo pateikimo ar užklausų, prašymų, skundų pateikimo metu ir kitais būdais.

Kai jūs perkate prekes mūsų El. parduotuvėje mes renkame šiuos duomenis:

 • Vardą, pavardę;
 • Telefono numerį;
 • El. pašto adresą;
 • Adresą;
 • Mokėjimo duomenis;
 • Techninius duomenis.

Kokiu tikslu naudojame Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:

 • Elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
 • Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
 • Paslaugų teikimo tikslu;
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;

Bendrovė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Bendrovė rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
Bendrovė pažymi, kad nors Bendrovė stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokios kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kam perduodami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems Jūsų Beautyway.lt internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti Beautyway.lt internetinę parduotuvę ir saugoti joje esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite visas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytas teises kreipdamiesi el. paštu info@beautyway.lt:

 • Žinoti apie jūsų asmens duomenų tvarkymą – gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • Kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, jog tvarkomi jūsų asmens duomenys yra netikslūs – registruoti vartotojai gali patys ištaisyti savo asmens duomenis prisijungę prie savo paskyros svetainėje;
 • Kreiptis su prašymu sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • Kreiptis su prašymu ištrinti jūsų asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė;
 • Gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei;
 • Bet kada atšaukti savo duotą sutikikmą dėl asmens duomenų tvarkymo atsiuntę savo prašymą Bendrovei el. paštu info@beautyway.lt.

Baigiamosios nuostatos

Šioms privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@beautyway.lt.