0
Mėgiamiausi

Sąlygos ir taisyklės

Šios taisyklės yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp internetinės parduotuvės https://beautyway.lt ir Beautyway.lt kliento (toliau - kliento) dalis, supažindinančios klientą su el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios Beautyway.lt ir kliento teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu internetinėje parduotuvėje. Internetinės parduotuvės beautyway.lt valdytojas yra MB „Tobulas pasirinkimas“, įmonės kodas 306109778, M. Mažvydo g. 2, LT-06277 Vilnius.

Bendrosios nuostatos

Šiomis taisyklėmis ir sąlygomis nustatome santykius tarp mūsų elektroninės parduotuvės ir mūsų kliento, kuris su mumis sudaro pirkimo sutartį.

1. Naudotis internetinės parduotuvės beautyway.lt paslaugomis turi teisę:

  • veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  • nepilnamečiai nuo 15 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Kliento pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) apsiperkant internetinėje parduotuvėje beautyway.lt saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Beautyway.lt privatumo politika.

3. Apsiperkant internetinėje parduotuvėje klientas privalo pateikti savo telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir nurodyti tikslų gyvenamosios vietos adresą. Ši informacija bus naudojama prekių pristatymui bei sąskaitų išrašymui. Šios svetainės valdytojai ir atstovai įsipareigoja klientų asmeninius duomenis naudoti tik su pirkimu susijusioms kliento reikmėms ir neperduoti jų trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus atvejus, kai tokie duomenys privalo būti perduoti teisėtvarkos institucijoms.

4. Prieš įsigydamas prekę(-es) klientas privalo susipažinti su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.

5. Reali kliento užsakyta prekė gali skirtis nuo prekės, pavaizduotos nuotraukose. Svarbu pažymėti, kad nuotraukoje gali būti pateikta papildomų elementų, kurie neįeina į prekės komplektaciją ar kitaip jai nepriklauso, todėl kilus abejonėms, klientui rekomenduojama visą informaciją apie prekę, jos komplektaciją ir reikiamą kiekį, išsiaiškinti prieš įsigijant.

6. Prekių kainos, nurodytos internetinės parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes internetinėje parduotuvėje beautyway.lt. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai sudarant užsakymą. Pristatymo kaina klientui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo.

Kliento teisės ir pareigos

1. Klientas gali rinktis, įsidėti į krepšelį ir užsisakyti bet kurią prekę iš internetinės parduotuvės beautyway.lt pateikiamo asortimento.

2. Klientas, naudodamasis internetinės parduotuvės beautyway.lt paslaugomis, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

3. Apsipirkdamas mūsų internetinėje parduotuvėje klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikti duomenys yra neteisingi, kliento teisė naudotis internetinės parduotuvės puslapiu gali būti apribota.

4. Pateikdamas savo duomenis klientas privalo vadovautis lietuvių kalbos rašybos normomis ir naudoti lietuviškas raides. Svarbu: vardas, pavardė, adreso vietovės pavadinimai privalo būti rašomi iš didžiosios raidės.

Beautyway.lt teisės ir pareigos

1. Jei klientas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui ar duomenų saugumui, tuomet pardavėjas turi teisę panaikinti kliento registraciją ar kiokiu būdu apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve beautyway.lt

2. Kopijuoti, platinti ar kitaip naudoti beautyway.lt internetinėje parduotuvėje esančią grafinę ir žodinę informaciją galima tik tuo atveju, jei yra gautas rašytinis svetainės atstovų leidimas. Draudžiama naudoti bet kokias kompiuterines ar skaitmenines programas bei atlikti kitus veiksmus, kurie gali sutrikdyti ar kitaip pakenkti svetainės veiklai.

Vartotojų atsiliepimų tvarkymo taisyklės

1. Pardavėjas skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Pirkėjų sukurtus ir Pardavėjui pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.

2. Atsiliepimai renkami Pardavėjo iniciatyva, kreipiantis į Pirkėjus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie įsigijo Prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo Prekes.

3. Bendras Reitingų balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus.

4. Pardavėjas skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Atsiliepimus.

5. Pardavėjas turi teisę neskelbti ir blokuoti Atsiliepimus, kurie:

  • yra susiję su nelegalia veikla;
  • turinys yra įžeidžiantis, nekorektiškas;
  • reklamuojantys kitus internetinius puslapius, prekes ar prekes;
  • nesusiję su įsigyta preke ar suteiktomis paslaugomis;
  • Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.

6. Beautyway.lt viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardą, pirmą pavardės raidę ir Atsiliepimo turinį.

7. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.

8. Atsiliepimai skelbiami lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

9. Už pateiktą atsiliepimą Pirkėjui yra suteikiamas unikalus nuolaidos kodas, kuris suteikia 10% nuolaidą sekančiam apsipirkimui Beautyway.lt internetinėje parduotuvėje.

10. Nuolaidos kodas galioja 2 mėn. nuo Atsiliepimo pateikimo dienos visoms ne akcijinėms prekėms.

11. Nesilaikantis aukščiau išvardintų taisyklių Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti nuolaidos kodo galiojimą ir nesuteikti papildomų nuolaidų.

12. Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.

Baigiamosios nuostatos

1. Šios internetinės parduotuvės atstovai pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada keisti ir atnaujinti internetinėje svetainėje esančią informaciją, papildyti ar pakoreguoti šias naudojimosi internetine parduotuve taisykles. Visi pakeitimai įsigalioja iškart po viešo jų paskelbimo. Taip pat šios internetinės parduotuvės atstovai turi teisę neleisti naudotis internetine parduotuve asmenims, nesilaikantiems arba pažeidžiantiems šias taisykles bei patraukti teisinėn atsakomybes asmenis, kurie nesilaiko šių taisyklių ir/arba padaro žalą.

2. Prašymą/skundą dėl beautyway.lt įsigytos prekės klientas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

3. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.